http://www.youtube.com/watch?v=nGP5weQNDY8

Loading...

16 December 2010

Atviras laiškas LR Seimo Teisės ir Teisėtvarkos komitetui

Gerbiamieji Seimo nariai,

Norėtume priminti, kad 2009m lapkričio mėn. Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadose dėl D.Kedžio bylos tyrimo buvo teigiama:

Teisės ir teisėtvarkos komiteto nuomone, pakako duomenų ikiteisminį tyrimą atlikti ne tik dėl galimo nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (BK) 153 straipsnyje, bet ir dėl nusikaltimo, numatyto 150 straipsnio 4 dalyje (Seksualinis mažamečio prievartavimas). Pagal BK 11 straipsnio 6 dalį pastarasis nusikaltimas priskiriamas labai sunkiems ir jį tiriant būtų buvę galima atlikti reikalingus operatyvinius veiksmus. Tačiau tik tyrimą perdavus Vilniaus apygardos prokuratūrai,  buvo įteiktas naujas pranešimas apie įtarimą padarius nusikaltimus, numatytus ne tik BK 153 straipsnyje, bet ir 150 straipsnio 4 dalyje.

Kad prokuratūra tai atlikti vengė, pateikdama įvairiausias komiteto neįtikinusias priežastis, taip pat paminėta. Todėl išvadose konstatuojama:

Generalinis prokuroras ir jo pavaduotojai, kiti Generalinės prokuratūros pareigūnai, atsakingi už ikiteisminio tyrimo, pradėto pagal D. Kedžio skundą (skundus), kontrolę, neužtikrino Baudžiamojo proceso kodekso 2, 164, 176 straipsniuose ir Prokuratūros įstatymo 4, 17 straipsniuose nustatytų prerogatyvų koordinuoti nusikalstamų veikų ikiteisminio tyrimo veiksmus, pagal savo kompetenciją imtis visų įstatymų numatytų priemonių, kad per trumpiausią laiką būtų atliktas tyrimas ir atskleista nusikalstama veika, nustatyti prokurorų padaryti proceso įstatymų pažeidimai.[ ]

Nei Kauno apygardos prokuratūra, perėmusi šį ikiteisminį tyrimą, nei Generalinė prokuratūra netyrė, kas kaltas dėl Kauno miesto apylinkės prokuratūroje atlikto ikiteisminio tyrimo trūkumų, nesprendė, kokios drausminės priemonės taikytinos kaltiems pareigūnams, kokių organizacinių priemonių reikia imtis, kad ikiteisminiai tyrimai Kauno miesto apylinkės prokuratūroje būtų kontroliuojami ir (arba) atliekami operatyviai ir kvalifikuotai.

Įvertinus šią informaciją ir praėjus metams laiko nuo šių išvadų pasirodymo Seimui ir Teisės ir teisėtvarkos komitetui adresuojame šiuos klausimus:

1.   Ar pedofilijos bylos nutraukimas dėl vienintelio įtariamojo mirties paneigia patį dviejų mažamečių mergaičių seksualinio išnaudojimo, tvirkinimo (ar net galimo prievartavimo) faktą, ką patvirtinote prieš metus laiko? 

2.   Kodėl dėl teisėsaugos klaidų sudaromos prielaidos nukentėjusiai mažametei būti grąžintai jos neauginusiai, abejotinos reputacijos ir neaiškiais būdais pragyvenimą uždirbančiai biologinei motinai, prieš kurią liudija mergaitė?

3.   Kodėl nepaisant teismo nutarties L.Stankūnaitei nepareikšti kaltinimai, jei jie   buvo  pareikšti A.Ūsui, kuris be motinos dalyvavimo negalėjo įvykdyti jokios nusikalstamos veikos mergaitės atžvilgiu?

4.   Kuri iš dviejų viena kitai prieštaraujančių tos pačios kompetencijos (Vilniaus ir Panevėžio apygardų) teismų nutarčių vykdytina, kuri ne ir kodėl? Kodėl Lietuvos teisinėje sistemoje sudarytos prielaidos tokiam labai akivaizdžiai šališkam, antikonstituciniam ir pasirinktinai vykdomam teisingumui?

5.   Kodėl Lietuvoje, kitaip nei visame pasaulyje, pajamų kilmė galimų nusikaltimų laikotarpiu nevertinama kaip svarus įrodymas tokios nusikalstamos veikos, kaip vaikų pardavinėjimas seksualiniam tenkinimui? 

6.   Ką per metus laiko nuveikė Seimas ir jo Teisės ir teisėsaugos komitetas ir generalinė prokuratūra, kad panašiais atvejais būtų užtikrintas operatyvus ikiteisminis tyrimas, užkirstas kelias nusikalstamoms veikoms prieš mažamečius vaikus ir su tuo susijusioms žudynėms? 

7.   Kaip įgyvendintas siūlymas sudaryti darbo grupę, kuri per keturis mėnesius išanagrinėtų Lietuvos prokuratūros teisinės padėties ir vietos valstybės valdžios institucijų sistemoje kaitos, taip pat prokuratūros sistemos ir vadovaujančių pareigūnų tarnybos eigos pakeitimo galimybes ir parengtų atitinkamus teisės aktų, tarp jų ir Konstitucijos, pakeitimo ir papildymo projektus?

8.   Kuo paaiškinti, kad už komiteto vertinimu visiškai sužlugdytą ikiteisminį tyrimą vadinamojoje Kauno pedofilijos byloje Ikiteisminio tyrimo kontrolės skyriaus prokurorai Z.Burokas ir K.Gudžiūnas iki šiol vadovauja visos šalies ikiteisminio tyrimo kontrolei, o Kauno apygardos vyriausias prokuroras K.Betingis grąžintas į pareigas, o buvęs generalinis prokuroras A.Valantinas dirba teisėju, nors komitetas siūlė Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui principingai įvertinti visų ikiteisminį tyrimą vykdžiusių, kontroliavusių ir prokurorams vadovavusių pareigūnų veiksmus? 

9.   Kodėl per viešojo informavimo priemones apie J.Furmanavičiaus ir V.Naruševičienės žūties aplinkybes viešai melavę, grubiai pažeidę LR Konstituciją, prokurorai A.Kliunka, R.Petrauskas, K.Betingis nesulaukia jokių drausminių nuobaudų ir iki šiol dirba vadovaujantį darbą prokuratūroje, nors generalinis prokuroras D.Valys GP svetainėje deklaruoja: Prokuroras privalo gerbti teisinės valstybės principus, nekaltumo prezumpciją, pagrindines žmogaus teises ir laisves, žmonių akyse būti jų saugumo garantas ir teisėtų interesų gynėjas“?

10. Ar generalinis prokuroras D.Valys yra kompetetingas eiti šias pareigas, jei generalinėje prokuratūroje iki šiol nepradėta jokia esminė šios institucijos reforma, o jam patarinėja susikompromitavę ir visuomenės pasitikėjimą praradę, nekontroliuojami ir nebaudžiami įstatymų nesilaikantys pareigūnai, ir viešiesiems ryšiams su visuomene patarėja viešai pareiškia ją ignoruoti?